• กลับสู่หน้าแรก  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบบริหารจัดการบุคลากร (RPMS2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานบุคลากร

บุคลากรในระบบ มีจำนวนทั้งสิ้น 113 ท่าน
ผู้ที่เข้าสู่ระบบแล้วจะมีเครื่องหมาย • หน้าชื่อ (การเข้าสู่ระบบหมายถึงผู้ใช้งานในระบบเข้าไปอัพเดทข้อมูล ชื่อเล่น วันเดือนปีเกิด และวุฒิการศึกษา)
ที่ เข้าสู่ระบบ ชื่อ - นามสกุล หน้าที่พิเศษ แผนกและหน่วยงาน สถานะการรับราชการ
101
•
นายอมรรัตน์ ศรีหิน • เจ้าหน้าที่ งานการค้า
• หัวหน้าแผนก แผนกเทคโนโลยีศิลปกรรม
• ครูประจำ แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
• เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา
102
นัชสมิทธิ์ รตนภิรมย์ชม • เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
• ครูพิเศษ แผนกวิชาการตลาด
103
วิษณุ รอดนิตย์ • เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษ
• ครูพิเศษ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
• เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
104
•
นางสาวชุรีภรณ์ คลังทรัพย์ • เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
105
•
ศิรินภา ดีอารมณ์ • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาโลจิสติกส์
106
•
ว่าที่ ร.ต.กิตติพงษ์ แก้วโสภา • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPLAN A.ระบบงานวางแผน
• หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
107
วิทวัส เหล่านายอ • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการโรงแรม
108
เบญจวรรณ โพแก้ว • พนักงานราชการ(งาน) ฝ่ายบริหารทรัพยากร
109
นางสาวกรองกาญจน์ ถาวรวัฒนเจริญ • ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• ครูประจำ แผนกวิชาคหกรรม
110
•
นางสาวชุติมณฑน์ หันชนะ • ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
112
•
นางจำรัส ยวงอักษร • ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานความร่วมมือและบริการชุมชน(บริการชุมชน)
• พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษ
113
Admin Admin • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLIB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RQTY
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLOG
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RREP
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPLAN A.ระบบงานวางแผน
114
สกุลตา กีรติกุลศักดิ์ • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/2
<< 1 2 >>

ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ