• กลับสู่หน้าแรก  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบบริหารจัดการบุคลากร (RPMS2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานบุคลากร

บุคลากรในระบบ มีจำนวนทั้งสิ้น 113 ท่าน
ผู้ที่เข้าสู่ระบบแล้วจะมีเครื่องหมาย • หน้าชื่อ (การเข้าสู่ระบบหมายถึงผู้ใช้งานในระบบเข้าไปอัพเดทข้อมูล ชื่อเล่น วันเดือนปีเกิด และวุฒิการศึกษา)
ที่ เข้าสู่ระบบ ชื่อ - นามสกุล หน้าที่พิเศษ แผนกและหน่วยงาน สถานะการรับราชการ
1
•
ปวีณา เอี่ยมวิจารณ์ •
• ครูประจำ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
2
•
นฤมล ดีเลิศ • ครูพิเศษ แผนกวิชาคหกรรม
•
3
นายไสว สีบูจันดี • ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
4
ฉัตรชัย สุวรรณดี • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาการศึกษา
5
ธีรวัช ใจห้าว • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาการศึกษา
6
อนัฐศร สงบจิต • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
7
•
นายกิตติพล วิเชียรเชื้อ • รองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
8
•
นางกาญจนา หนูคีรี • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการเลขานุการ
• ครูประจำ แผนกวิชาการเลขานุการ
• เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา(แนะแนว)
9
•
นางดวงพร ทำทอง • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา(แนะแนว)
10
•
นายอมรรัตน์ ศรีหิน • เจ้าหน้าที่ งานการค้า
• หัวหน้าแผนก แผนกเทคโนโลยีศิลปกรรม
• ครูประจำ แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
• เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา
11
•
ว่าที่ ร.ต.กิตติพงษ์ แก้วโสภา • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPLAN A.ระบบงานวางแผน
• หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
12
รัตติกร จันทมาศ • หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
13
บุญญาพร รุ่งนาคินทร์ • หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
14
•
พนม เทียมคำ • หัวหน้างาน งานทะเบียน
15
•
นางสายพิณ สุขสุคนธ์ • หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
16
•
นางธนาภรณ์ สว่างจันทร์ • ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
• หัวหน้างาน งานบัญชี
• หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษ
17
•
นางสาวดาวพระศุกร์ ฤทธิบัณฑิตย์ • ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
18
•
นางอัธยา สังข์อยุทธ์ • ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
• หัวหน้างาน งานหลักสูตรการเรียนการสอน
19
•
นางจุฑามาศ พรสินชัย • หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัฒกรรมและสิ่งประดิษฐ์
• ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
20
•
นางศุภวรรณ สุระเสน • หัวหน้างาน งานบัญชี
• ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPLAN A.ระบบงานวางแผน
• หัวหน้างาน งานแผนงบประมาณและข้อมูลสารสนเทศ(วางแผนงบประมาณ)
21
•
อนุฤทธิ์ อาจสุนทร • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
22
ณัชกานต์ รอดสการ • ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
23
•
อัญธิภา พรแสน • ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
24
•
นางแสงเดือน พรรัตน์ • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
• ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
25
•
วราภรณ์ ทองเฝือ • ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
26
วรรณนิสา คำอุด • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
27
สกุลตา กีรติกุลศักดิ์ • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
28
•
สาธินี ต่ออาวุธ • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
29
•
จักริน วรนุช • ครูประจำ แผนกวิชาคหกรรม
30
สุปวีณ์ เหล็กแก้ว • ครูประจำ แผนกวิชาคหกรรม
31
นฤมล สุมรรคา • ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
32
•
ชนิดาพร บุนนาค • ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
33
•
นางสาวสุวรรณา สุ่มเนียม • เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• ครูประจำ แผนวิชาออกแบบ
• หัวหน้าแผนก แผนวิชาออกแบบ
34
วรพล อินทรกำแหง • ครูประจำ แผนกวิชาโลจิสติกส์
35
นางสาวกรองกาญจน์ ถาวรวัฒนเจริญ • ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• ครูประจำ แผนกวิชาคหกรรม
36
•
นราธิป เหลาแสง • ครูประจำ แผนกวิชาการโรงแรม
37
พฤทธิ์ เขื่อนแก้ว • ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
38
นางรัตติยา คำชาวงษ์ • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัฒกรรมและสิ่งประดิษฐ์
39
•
นางชุติมา ชมสกุล • ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิค
40
พิไลพร สาระชาติ • ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
41
•
รินทร์ลภัส กิตติโชคชัยอนัน • ข้าราชการพลเรือน งานการเงิน
42
ปราชญา สุขวิเศษ • ครูพิเศษ แผนกวิชาการตลาด
43
ณัฐภัคพัสชม จันทาบุตรสกุล • ครูพิเศษ แผนกวิชาการจัดการทั่วไป
44
นางสาวสลักจิตร มั่นจิตร • ครูพิเศษ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
45
•
นางสาวรัชนก แสนพลเมือง • ครูพิเศษ แผนกเทคโนโลยีศิลปกรรม
• เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรม (ลูกเสือ-เนตรนารี)
46
•
กัญญานาษฐ์ ฉ่ำช่วง • ครูพิเศษ แผนกวิชาการเลขานุการ
47
•
สุวิศิษฎ์ ฉัตรมงคลชาติ • เจ้าหน้าที่ งานหลักสูตรการเรียนการสอน
• ครูพิเศษ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
48
ทิพวรรณ อ่องน้อย • ครูพิเศษ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
49
พิมลพรรณ วงศ์เรือง • ครูพิเศษ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
50
•
สายฝน บุญสิม • ครูพิเศษ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
51
อานันทชัย มณีโชติ • ครูพิเศษ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
52
จีรันธัช สินพลจันทร์ • ครูพิเศษ แผนวิชาออกแบบ
53
•
พุทธินาถ พีระพรประเสริฐ • ครูพิเศษ แผนกวิชาการโรงแรม
54
วงศธร ด้วงคุ้ม • ครูพิเศษ แผนกวิชาโลจิสติกส์
• เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
55
จรูญศักดิ์ อินทโน • ครูพิเศษ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิค
56
นายสุชาติ หุ่นไทย • ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่
57
นายวิทยา จันทมาตร์ • ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่
58
นายอนันต์ พวงจันทร์ • ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่
59
นายธวัช อาญาสิทธิ์ • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
60
สาวิตรี เอี่ยมอ่อน • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานการเงิน
61
•
พิริญา อุปลาคม • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบัญชี
62
นิภาภรณ์ รางแดง • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
63
•
จีรวรรณ บุญมาก • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ
64
•
ภัสรา สวัสดิ์วอ • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานมาตรฐานและประกันคุณภาพ
65
•
นางสาวบุญนำ สุทธิบุตร • เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
66
•
กรรณีการ์ มณีวงษ์ • เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
67
•
จิตสุภา คล้ายสุวรรณ์ • เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
68
•
คนัมพร โชติช่วง • เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
69
นายสว่าง ทองคำ • เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ(อาคารสถานที่)
70
•
มัทธนา สาระนัย • เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
71
•
นางสาวสุภาพร สุระกุล • เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาการเรียนการสอนและประเมินผล(วัดผล)
72
อารยา โภคาพานิชย์ • เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
73
สุวรรณี ฉัตรสุวรรณ • เจ้าหน้าที่ งานการตลาด งานการค้าและประกอบธุรกิจ
74
วิษณุ รอดนิตย์ • เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษ
• ครูพิเศษ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
• เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
75
•
นางทุติยาภรณ์ เซนไล้ • เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• ครูประจำ แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
• เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษ
76
•
นางจำรัส ยวงอักษร • ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานความร่วมมือและบริการชุมชน(บริการชุมชน)
• พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษ
77
•
ชนภัทร ภูถินโคก • เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาการเรียนการสอนและประเมินผล(สื่อการสอน)
78
•
นางสกุล จิระเนตร • เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
79
วารี อรรถโยโค • เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนาและมาตรฐานการศึกษา(วิจัย)
80
นัชสมิทธิ์ รตนภิรมย์ชม • เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
• ครูพิเศษ แผนกวิชาการตลาด
81
•
นางสาวชุรีภรณ์ คลังทรัพย์ • เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
83
•
นายธนิสร คงสมบูรณ์ • เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
84
เกศกนก โพธิพฤกษ์ • เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
85
•
วิบูลย์ศรี ประสารสืบ • เจ้าหน้าที่ งานหลักสูตรการเรียนการสอน
86
•
สมพงษ์ ภูติสิทธิ์ • เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
87
•
นางสาวภัทรทิรา นาคลำภา • เจ้าหน้าที่ งานการตลาด งานการค้าและประกอบธุรกิจ
• ครูประจำ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
• เจ้าหน้าที่ งานประกอบธุรกิจ
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
88
อาทิตยา พิมสอน • ครูพิเศษ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
89
กชกร กุลเมือง • ครูพิเศษ แผนกวิชาการบัญชี
• เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา(แนะแนว)
• เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
90
•
จินตรัตน์ กิ่งแก้ว • เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
91
•
นางวศมนตร์ ทรัพย์สินชัย • ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิค
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิค
• เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา
92
นางวรัญญา ต่อแต้ม • เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
93
•
อมรรัตน์ เรื่องทองดี • เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
94
•
นางสาวกานต์พิชชา ถิระวัฒนโรจน์ • เจ้าหน้าที่ งานบัญชี
95
นางจันทร์ทิมา โสภณภาพ • เจ้าหน้าที่ งานการตลาด งานการค้าและประกอบธุรกิจ
• เจ้าหน้าที่ งานการค้า
96
•
นางอุทัย ศรีเมือง • เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
97
ศรสวรรค์ รัศมี • เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
98
ปวีณา บริบูรณ์ • เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
99
รุ่งทิวา เฉยเจียม • เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
100
ปฏิกานต์ ทิมินกุล • ครูพิเศษ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
• เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
• เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการพยาบาล

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>

ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ