• กลับสู่หน้าแรก  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบบริหารจัดการบุคลากร (RPMS2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานบุคลากร

บุคลากรในระบบ มีจำนวนทั้งสิ้น 114 ท่าน
ผู้ที่เข้าสู่ระบบแล้วจะมีเครื่องหมาย • หน้าชื่อ (การเข้าสู่ระบบหมายถึงผู้ใช้งานในระบบเข้าไปอัพเดทข้อมูล ชื่อเล่น วันเดือนปีเกิด และวุฒิการศึกษา)
ที่ เข้าสู่ระบบ ชื่อ - นามสกุล หน้าที่พิเศษ แผนกและหน่วยงาน สถานะการรับราชการ
1
•
ปวีณา เอี่ยมวิจารณ์ •
• ครูประจำ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
2
•
นฤมล ดีเลิศ • ครูพิเศษ แผนกวิชาคหกรรม
•
3
นายไสว สีบูจันดี • ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
4
ฉัตรชัย สุวรรณดี • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาการศึกษา
5
ธีรวัช ใจห้าว • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาการศึกษา
6
อนัฐศร สงบจิต • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
7
•
นายกิตติพล วิเชียรเชื้อ • รองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
8
•
นางดวงพร ทำทอง • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา(แนะแนว)
9
•
นางสาวรุ่งระวี จียะพันธ์ • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการจัดการทั่วไป
• เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา
10
•
นางณัฐชวนันท์ บุญวงศ์แก้ว • หัวหน้างาน งานพัสดุ
• พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการบัญชี
11
•
นางสายพิณ สุขสุคนธ์ • หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
12
•
ปดิวรัดดา สุดใจ • ครูประจำ แผนกวิชาการเลขานุการ
• หัวหน้างาน งานบุคลากร
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
13
•
นางสาวดาวพระศุกร์ ฤทธิบัณฑิตย์ • ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
14
•
นางธนาภรณ์ สว่างจันทร์ • ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
• หัวหน้างาน งานบัญชี
• หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษ
15
•
นางปรียากุล สาระคำ • หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• ครูประจำ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
16
บุญญาพร รุ่งนาคินทร์ • หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
17
รัตติกร จันทมาศ • หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
18
สุปวีณ์ เหล็กแก้ว • ครูประจำ แผนกวิชาคหกรรม
19
•
นางวศมนตร์ ทรัพย์สินชัย • ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิค
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิค
• เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา
20
นฤมล สุมรรคา • ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
21
•
ชนิดาพร บุนนาค • ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
22
•
ชณิศา เมฆสุทัศน์ • ครูประจำ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
23
วรรณนิสา คำอุด • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
24
•
นางแสงเดือน พรรัตน์ • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
• ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
25
•
จักริน วรนุช • ครูประจำ แผนกวิชาคหกรรม
26
พฤทธิ์ เขื่อนแก้ว • ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
27
นางรัตติยา คำชาวงษ์ • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัฒกรรมและสิ่งประดิษฐ์
28
•
นางภคภัทร สกุลสุพิชญ์ • ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา(แนะแนว)
• ครูประจำ แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
29
นางสาวกรองกาญจน์ ถาวรวัฒนเจริญ • ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• ครูประจำ แผนกวิชาคหกรรม
30
•
นราธิป เหลาแสง • ครูประจำ แผนกวิชาการโรงแรม
31
•
นางสาวนนทพร หน่อคำ • หัวหน้างาน งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา(สวัสดิการพยาบาล)
• ครูประจำ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
32
วรพล อินทรกำแหง • ครูประจำ แผนกวิชาโลจิสติกส์
33
•
วราภรณ์ ทองเฝือ • ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
34
•
นางชุติมา ชมสกุล • ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิค
35
พิไลพร สาระชาติ • ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
36
•
นางจุฑามาศ พรสินชัย • หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัฒกรรมและสิ่งประดิษฐ์
• ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
37
•
นางอัธยา สังข์อยุทธ์ • ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
• หัวหน้างาน งานหลักสูตรการเรียนการสอน
38
•
อนุฤทธิ์ อาจสุนทร • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
39
•
นางอุษารัศ ศรีสุวพันธุ์ • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชี
• ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
• เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา
40
เจนณรงค์ เรือนมะเริง • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
41
ณัชกานต์ รอดสการ • ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
42
•
นางทุติยาภรณ์ เซนไล้ • เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• ครูประจำ แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
• เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษ
43
•
อัญธิภา พรแสน • ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
44
•
นางโสพิศ โทนหงสา • ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
45
•
นางศุภวรรณ สุระเสน • หัวหน้างาน งานบัญชี
• ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPLAN A.ระบบงานวางแผน
• หัวหน้างาน งานแผนงบประมาณและข้อมูลสารสนเทศ(วางแผนงบประมาณ)
46
•
สาธินี ต่ออาวุธ • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
47
สกุลตา กีรติกุลศักดิ์ • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
48
วาสนา ขุนพิบูลย์ • ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
• ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
49
•
รินทร์ลภัส กิตติโชคชัยอนัน • ข้าราชการพลเรือน งานการเงิน
50
•
พุทธินาถ พีระพรประเสริฐ • ครูพิเศษ แผนกวิชาการโรงแรม
51
•
สายฝน บุญสิม • ครูพิเศษ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
52
พิมลพรรณ วงศ์เรือง • ครูพิเศษ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
53
จรูญศักดิ์ อินทโน • ครูพิเศษ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิค
54
ทิพวรรณ อ่องน้อย • ครูพิเศษ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
55
จีรันธัช สินพลจันทร์ • ครูพิเศษ แผนวิชาออกแบบ
56
ณัฐภัคพัสชม จันทาบุตรสกุล • ครูพิเศษ แผนกวิชาการจัดการทั่วไป
57
อานันทชัย มณีโชติ • ครูพิเศษ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
58
•
นางสาวรัชนก แสนพลเมือง • ครูพิเศษ แผนกเทคโนโลยีศิลปกรรม
• เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรม (ลูกเสือ-เนตรนารี)
59
•
กัญญานาษฐ์ ฉ่ำช่วง • ครูพิเศษ แผนกวิชาการเลขานุการ
60
นางสาวสลักจิตร มั่นจิตร • ครูพิเศษ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
61
ปราชญา สุขวิเศษ • ครูพิเศษ แผนกวิชาการตลาด
62
นายวิทยา จันทมาตร์ • ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่
63
นายอนันต์ พวงจันทร์ • ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่
64
นายสุชาติ หุ่นไทย • ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่
65
สาวิตรี เอี่ยมอ่อน • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานการเงิน
66
นิภาภรณ์ รางแดง • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
67
•
พิริญา อุปลาคม • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบัญชี
68
•
ภัสรา สวัสดิ์วอ • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานมาตรฐานและประกันคุณภาพ
69
•
เบญจมาศ แก้วกร่ำ • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ
70
นายธวัช อาญาสิทธิ์ • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
71
•
จีรวรรณ บุญมาก • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ
72
•
นางสาวชุรีภรณ์ คลังทรัพย์ • เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
73
•
คนัมพร โชติช่วง • เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
74
สุวรรณี ฉัตรสุวรรณ • เจ้าหน้าที่ งานการตลาด งานการค้าและประกอบธุรกิจ
75
นายสว่าง ทองคำ • เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ(อาคารสถานที่)
76
ปวีณา บริบูรณ์ • เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
77
•
วิบูลย์ศรี ประสารสืบ • เจ้าหน้าที่ งานหลักสูตรการเรียนการสอน
78
นางวรัญญา ต่อแต้ม • เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
79
•
อมรรัตน์ เรื่องทองดี • เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
80
•
นางศิริภักตร์ แก้วประทานพร • เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(ประชาสัมพันธ์)
81
ศรสวรรค์ รัศมี • เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
82
•
จิตสุภา คล้ายสุวรรณ์ • เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
83
•
นายอมรรัตน์ ศรีหิน • เจ้าหน้าที่ งานการค้า
• หัวหน้าแผนก แผนกเทคโนโลยีศิลปกรรม
• ครูประจำ แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
• เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา
84
นางจันทร์ทิมา โสภณภาพ • เจ้าหน้าที่ งานการตลาด งานการค้าและประกอบธุรกิจ
• เจ้าหน้าที่ งานการค้า
85
•
นางสาวสุวรรณา สุ่มเนียม • เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• ครูประจำ แผนวิชาออกแบบ
• หัวหน้าแผนก แผนวิชาออกแบบ
86
•
นางสาวสุภาพร สุระกุล • เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาการเรียนการสอนและประเมินผล(วัดผล)
87
•
พิมรัมภา ชูรูป • เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
• เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัฒกรรมและสิ่งประดิษฐ์
88
พรรณนิภา ท้าวทอง • เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา(แนะแนว)
89
•
นางอุทัย ศรีเมือง • เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
90
•
นางสาวบุญนำ สุทธิบุตร • เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
91
•
นายธนิสร คงสมบูรณ์ • เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
92
•
นางกาญจนา หนูคีรี • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการเลขานุการ
• ครูประจำ แผนกวิชาการเลขานุการ
• เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา(แนะแนว)
93
นายประยงค์ คันศร • เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
94
คุณูปการ เวียงสมุทร • เจ้าหน้าที่ งานแผนงบประมาณและข้อมูลสารสนเทศ(ศูนย์ข้อมูล)
95
•
เพลินชมพู กฤษณศรีวิสุทธิ์ • เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(ประชาสัมพันธ์)
97
•
นางสาวกานต์พิชชา ถิระวัฒนโรจน์ • เจ้าหน้าที่ งานบัญชี
98
•
ชนภัทร ภูถินโคก • เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาการเรียนการสอนและประเมินผล(สื่อการสอน)
99
•
สมพงษ์ ภูติสิทธิ์ • เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
100
•
นางสกุล จิระเนตร • เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>

ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ